Единен портал за електронно правосъдие Република България

Електронни услуги

Електронни съдебни дела

В портала за електронни съдебни дела с квалифициран електронен подпис, имате възможност да достъпите потребителски профил и да видите движенията по Вашите дела.

Актове със заличени лични данни

В портала за публикуване на съдебни актове със заличени лични данни можете да видите публикуваните от съдилищата съдебни решения. За достъп до портала не се изисква потребителско име и парола.

Избори за членове на ВСС

Порталът се използва за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, прокурорите и следователите и електронно дистанционно гласуване.

Подаване на заявление по реда на чл. 410 от ГПК

Електронна услуга за подаване на заявления по реда на чл.410 ГПК. Подаването се извършва с електронен подпис.

Свидетелство за съдимост

Електронна услуга за издаване на електронно свидетелство за съдимост.

Сигнали за корупция в съдебната система

Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система. Тук имате възможност да съобщите и изпратите сигнал за корупция в съдебната система.

Случайно разпределение

От тук имате възможност да достъпите информация за начина, по който всяко едно дело е било разпределено, както и да прегледате Протокола от случайното разпределение на всяко дело.

Електронен публичен регистър на отводите

Регистърът съдържа информация за произнасянето на съда по исканите от страни по делата отводи и отводи по инициатива на съда (самоотводи).

Единен регистър на съдебните заседатели

Регистърът съдържа информация за съдебните заседатели, техните специалности, мандат, за който са избрани и участие в съдебни дела.

Единен регистър на съдебните преводачи

Регистърът съдържа информация за всички лица, които имат право да извършват съдебни преводи в страната.