Единен портал за електронно правосъдие Република България

Електронни услуги

Електронни съдебни дела

В портала за електронни съдебни дела с помощта на потребителско име и парола, предоставени Ви от съответния съд, имате възможност да влезете и да видите движението по Вашето дело.

Актове със заличени лични данни

В портала за публикуване на съдебни актове със заличени лични данни можете да видите публикуваните от съдилищата съдебни решения. За достъп до портала не се изисква потребителско име и парола.

Избори за членове на ВСС

Порталът се използва за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, прокурорите и следователите и електронно дистанционно гласуване.

Подаване на заявление по реда на чл. 410 от ГПК

Електронна услуга за подаване на заявления по реда на чл.410 ГПК. Подаването се извършва с електронен подпис.

Свидетелство за съдимост

Ако притежавате електронен подпис, не сте осъждан и сте роден в България, в този портал имате възможност да подадете заявление и да и получите Електронно свидетелство за съдимост.

Сигнали за корупция в съдебната система

Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система. Тук имате възможност да съобщите и изпратите сигнал за корупция в съдебната система.

Случайно разпределение

От тук имате възможност да достъпите информация за начина, по който всяко едно дело е било разпределено, както и да прегледате Протокола от случайното разпределение на всяко дело.